VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 219 14 48

Menu

Algemene voorwaarden

H&G Advocaten
Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen.

WETTELIJKE INFORMATIE

U vertrouwt uw dossier toe aan Mter. Barbara Heysse of Lizzy Graff, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Het kantoor van uw advocaat is gevestigd:
- hoofdkantoor: Esmoreitlaan 5 te 2050 Antwerpen (afspraken + postadres)
- bijkantoor : Dorpstraat 25 te 2040 Antwerpen (enkel afspraken)
Per email te bereiken via: advocatenkantoor@esmoreit.be.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot van de BV BVBA H&G advocaten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, RPR Antwerpen en met ondernemingsnummer 0501.796.440, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is beperkt tot het bedrag dat desgevallend wordt uitbetaald door de verzekering via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000,00 EUR per schadegeval.
In onze algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen ons en onze cliënten vastgelegd. Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.

Het ereloon van een advocaat is afhankelijk van verschillende factoren o.a. door de houding van de verschillende bij de procedure betrokken partijen.
Een concrete prijs vastleggen bij de aanvang van een dossier is niet evident.
Wel worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de manier waarop de advocaat zijn ereloon berekent.
Bovendien wordt de financiële kant van uw dossier regelmatig met u besproken en geëvalueerd.
Op geregelde tijdstippen worden provisies (voorschotten) gevraagd, zodat de betaling van het ereloon en de kosten gespreid wordt.
Tevens verstrekt uw advocaat op eerste verzoek tijdens de ganse looptijd van het dossier alle informatie over zijn/haar ereloon of verdere berekeningswijze.
Bij de afsluiting van het dossier wordt er een staat van kosten en ereloon opgesteld en wordt er nagegaan of er al dan niet nog een saldo te betalen is.

Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie, dewelke geraadpleegd kunnen worden via www.balieantwerpen.be.
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, per fax op het nummer 03/569.05.56, per email op het adres advocatenkantoor@esmoreit.be of per telefoon op het nummer 03/219.14.48.ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Overeenkomst

1.1. De overeenkomst met de cliënt en H&G advocaten BV BVBA (verder, H&G advocaten) komt tot stand indien de cliënt een beroep doet op één van de met haar verbonden advocaten. De overeenkomst met de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat één van de advocaten zijn/haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 2 - Dienstverlening

2.1. De dienstverlening van H&G advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, opmaken van overeenkomsten, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van H&G advocaten bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden.
2.2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van H&G advocaten geen resultaatsverbintenissen.

Artikel 3 - Informatie van/aan de cliënt

3.1. De cliënt zal zowel bij de aanvang van de overeenkomst, als tijdens de duur ervan, spontaan alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met de nodige stukken, aan H&G advocaten verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan H&G advocaten verstrekte informatie en stukken. H&G advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of stukken verstrekt door de cliënt.
3.2. H&G advocaten informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Artikel 4 - Onkosten

4.1. De administratieve onkosten bestaan uit de volgende administratieve eenheden:
- het vormen van het dossier
- brieven
- aangetekende brieven
- verplaatsing
- kopieën
- faxen
- telefoons.

Bij de afsluiting van het dossier wordt het totaal van de administratieve eenheden berekend en afgerekend aan 11,00 EUR per stuk.

4.2. De gerechtskosten bestaan uit griffiekosten (registratierechten, rolrecht, expeditierechten) en deurwaarderskosten, vastgelegd volgens de tarieven bij KB van 30 november 1976 en conform de onkostenstaten van de gerechtsdeurwaarders.

Artikel 5 - Ereloon

5.1. Bij de aanvang van de zaak worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de cliënt en H&G advocaten.
Er zijn 3 berekeningswijzen voor het begroten van het ereloon. Deze zijn vrij algemeen aangewend gezien hun eenvoud en praktische hanteerbaarheid:

1. vergoeding per uur voor verleende diensten: 125,00 EUR – 150,00 EUR per uur, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid, de financiële draagkracht van de cliënt en het bekomen resultaat;
2. vergoeding naargelang waarde van de zaak: een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak aan de hand van de volgende degressieve tabel:

0,02 EUR tot 6.200 EUR:

15%

6.200 EUR tot 50.000 EUR:

10%

50.000 EUR tot 125.000 EUR:

8%

125.000 EUR tot 250.000 EUR:

6%

saldo boven 250.000 EUR:

4%

3. vergoeding naar de aard van de zaak: een vast bedrag per prestatie of reeks van prestaties.

5.2. H&G advocaten en de cliënt kunnen in onderling overleg andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen, bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken.

Artikel 6 -Voorschotten

6.1. H&G advocaten is gerechtigd voorschotten op erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten te vragen onder de vorm van provisienota’s. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan H&G advocaten moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de tussentijdse factuur of eindfactuur wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.
6.2. H&G advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden pas aan te vatten of voort te zetten en kosten pas voor te schieten na de betaling van de provisienota’s.
6.3. Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon ondanks verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.
6.4. Elke provisienota en staat van onkosten en ereloon dient te worden voldaan binnen de 15 dagen na de verzending, bij gebreke waaraan het onbetaald bedrag wordt verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.
6.5. De erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten zijn nog te vermeerderen met het toepasselijke BTW-percentage.

Artikel 7 - Betwisting

7.1. Klachten en bemerkingen met betrekking tot de aan de cliënt overgemaakte provisienota’s en staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de staat per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het kantoor.
7.2. In geval van betwisting m.b.t. de staat van onkosten en ereloon is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in het bijzonder de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, desgevallend het Vredegerecht van het 5de kanton te Antwerpen en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

Artikel 8 - Derdengelden

8.1. H&G advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien zij een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
8.2. H&G advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is, ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. H&G advocaten mag de ingehouden sommen verrekenen met de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. De verrekening wordt vermeld op de factuur. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de factuur te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat H&G advocaten openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde BTW daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan H&G advocaten voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan BTW te voldoen.
8.3. H&G advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel als mogelijk door aan deze derden.

Artikel 9 - Beëindiging

9.1. De cliënt en H&G advocaten kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt. H&G advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.
9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst bezorgt H&G advocaten het dossier op eerste verzoek terug aan de cliënt.
9.3. H&G advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf (5) jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem/haar te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.
9.4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het de cliënt niet toegestaan om de door H&G advocaten en haar advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan H&G advocaten toegekende opdracht of zaak.
Menu